การพัฒนาการเห็นคุณ
ค่าในตนเองโดยใช้กิจ
กรรมกลุ่มของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนชุมแพศึกษา
อำเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแก่น โดย...นาง
ปฐมาธิดา แสนศรีระ
[คลิกดูบทคัดย่อ]
รายงานผลการพัฒนาแบบ
ฝึกทักษะ วิชา ง30250
โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ 6 โดย...นางดลพร
ชื่นสมบัติ [คลิกดูบทคัดย่อ]
การพัฒนากิจกรรมการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องเซต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยวิธีการเรียนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็นหลัก (Problem Based Learning). ขอนแก่น: โรงเรียนกัลยำณวัตร โดย...
อรรถวรรณ สำเภาทอง
[คลิกดูบทคัดย่อ]
รายงานการใช้บทเรียน
สำเร็จรูป ชุด Asean เพื่อ
พัฒนาทักษะการอ่านภาษา
อังกฤษของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3โรงเรียน
นครขอนแก่น โดย...อรพิน
โพธิ์กะต้น [คลิกดูบทคัดย่อ]
รายงานการประเมินโครง
การพัฒนาทักษะการอ่าน
และการเขียนสำหรับนัก
เรียนที่มีปัญหาการอ่าน
และการเขียนโรงเรียน
ประชารัฐวิทยาเสริม
โดย...นางนงเยาว์
สมภักดี [คลิกดูรายงาน]

ผลของการสร้างและพัฒนา
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ชุดวิถี
ไทบ้านตำนานเมืองบ้านไผ่
สาระการเรียนรู้ภาษาไทยที่มี
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และความพึงพอใจ ของนัก
เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม
โดย...นางบงกช  วิลาศรี   
[คลิกดูบทคัดย่อ]
รายงานการวิจัยการพัฒนา
รูปแบบการเรียนรู้ผ่านสื่อ
มัลติมีเดียตามแนวคิดทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์ ที่เสริม
สร้างกระบวนการคิด
วิเคราะห์ วิชาภาษาไทย
โดย...นางบงกช  วิลาศรี   
[คลิกดูบทคัดย่อ]
ุชุดแบบฝึกทักษะคอมพิวเตอร์
การใช้งานโปรแกรม
Microsoft word 2010
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดย
นายชินกรณ์ หงษ์สนิท
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย
อำเภอเปือยน้อย จังหวัด
ขอนแก่น
[คลิกดูผลงาน]
บทความ : ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ (Professional Learning Community :
PLC) โดย...ดร. ธีรพงษ์
แสงสิทธิ์ [คลิกดูบทความ]
การระดมทุนทางสังคมเพื่อ
พัฒนาการศึกษาโดยใช้ PHAPOD Model ของ
โรงเรียนบ้านผาพอด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
เลย เขต 1โดย...สุจิตรา 
ไชโยแสง ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านผาพอด
[คลิกดูบทคัดย่อ]
     
หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8