รายงานผลการพัฒนาชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชา ชีววิทยา เรื่อง โครงสร้างและ
หน้าที่ของพืชดอกของนัก
เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โดย...นางสาววราภรณ์ 
หล้าหาร [คลิกดูบทคัดย่อ]
แบบฝึกทักษะการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อ
สาร เรื่อง Vocabulary
Building Through
Domains สำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม เล่ม1
โดย...นางสาวชนัญชิดา
ทองหนองกอย
[คลิกดูแบบฝึกทักษะ]
รายงานผลการจัดการเรียน
รู้ด้วยชุดสื่อประสม โดยใช้ กระบวนการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ (5Es) ราย
วิชา  ว30225  เคมี 5  ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  6 หน่วย
เคมีอินทรีย์  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดย...
นายภูวนาท  นิสัยตรง
[คลิกดูบทคัดย่อ]
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ เรื่อง เซลล์ไฟฟ้า
เคมี ของนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ 6โดย..นางสาว
อุทัยวรรณ  สอนเจริญ
[คลิกดูบทคัดย่อ]
การพัฒนากิจกรรมการเรียน
รู้ 
STEM โดยการใช้ RDCP Chem–mationเป็นเครื่องมือ
สร้างองค์ความรู้ ของนัก
เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
6 เรื่องไฟฟ้าเคมี โดย...
นายธีรพงษ์ แสงสิทธิ์ 
[คลิกดูบทคัดย่อ]
[คลิกดูบทความ
ภาษาอังกฤษ
]
รายงานการพัฒนาผลสัม
ฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยา
ศาสตร์โดยใช้ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ (5E) เรื่อง แรงและ
การเคลื่อนที่ ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 โดย...นางปาณิสรา
ศิริพรรณ [คลิกดูบทคัดย่อ]
ผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะ
การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจ ชุดเที่ยวเมือง
ขอนแก่น ร่วมกับการเรียน
รู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้น
ฐาน อ31101 ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 โดย..นางสาวศศิริขวัญ โบราณมูล [คลิกดูบทคัดย่อ]
ผลการใช้ชุดการเรียน
เรื่องการปฏิบัติตนเป็นชาว
พุทธที่ดีร่วมกับการจัดการ
เรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มผลสัม
ฤทธิ์ (STAD) รายวิชา
สังคมศึกษาส22101สำหรับ
นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2
โดย.นายปรมินทร์ ดรหลาบคำ
[คลิกดูบทคัดย่อ]
รายงานการพัฒนาชุดกิจ
กรรมการเรียนรู้โครงงาน
คอมพิวเตอร์ รายวิชาเทค
โนโลยี รหัสวิชา ง 23102  
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่3โรงเรียนหนอง
ขามพิทยาคม โดย...นาง
สาวฐปนีย์ดา  สัมฤทธิ์
รินทร์ [คลิกดูบทคัดย่อ]
การส่งเสริมพัฒนาการจัด
การเรียนรู้ภาษาไทย
โรงเรียนในสังกัดสำนัก
งานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 โดย
ใช้ เทคนิคการนิเทศแบบ
เสริมพลังโดย...ดร.นวพรรดิ์
นามพุทธา ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ สพม.26
[คลิกดูบทคัดย่อ]
     
หน้า : 1 2 3 4 5 6