ผลการใช้ชุดการเรียน
เรื่องการปฏิบัติตนเป็นชาว
พุทธที่ดีร่วมกับการจัดการ
เรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มผลสัม
ฤทธิ์ (STAD) รายวิชา
สังคมศึกษาส22101สำหรับ
นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 โดย.นายปรมินทร์ ดรหลาบคำ [คลิกดูบทคัดย่อ]
รายงานการพัฒนาชุดกิจ
กรรมการเรียนรู้โครงงาน
คอมพิวเตอร์ รายวิชาเทค
โนโลยี รหัสวิชา ง 23102  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่3โรงเรียนหนอง
ขามพิทยาคม โดย...นาง
สาวฐปนีย์ดา  สัมฤทธิ์
รินทร์ [คลิกดูบทคัดย่อ]
การส่งเสริมพัฒนาการจัด
การเรียนรู้ภาษาไทย
โรงเรียนในสังกัดสำนัก
งานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 โดย
ใช้ เทคนิคการนิเทศแบบ
เสริมพลังโดย...ดร.นวพรรดิ์
นามพุทธา ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ สพม.26
[คลิกดูบทคัดย่อ]
รายงานการศึกษาผลการใช้
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ราย
วิชาฟิสิกส์ 1 เรื่อง งานและ
พลังงาน สำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดย...
นางสาวนภัสรพี แสนโคตร
[คลิกดูบทคัดย่อ]
การพัฒนากิจกรรมการ
เรียนรู้  โดยใช้ชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ เรื่องสารรอบ
ตัว  กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1โดย...
นางธัญณรัตน์  ปรินทอง
[คลิกดูบทคัดย่อ]
การพัฒนาชุดกิจกรรม
รายวิชาฟิสิกส์ เรื่อง
โมเมนตัม และการชน
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ 4 โดย... นางสาว
ภัทรวดี นามวงษ์
[คลิกดูบทคัดย่อ]
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนโดยใช้ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้
เรื่อง พันธะเคมี ชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ 4 โดย...นางสาว
กุลธิดา ทีน้อย
[คลิกดูบทคัดย่อ]
รายงานการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้
7 ขั้น โดยใช้แบบฝึกเสริม
ทักษะวิชาเคมี เรื่อง กรด-
เบสกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ 5 โดย...นายสุชาติ
ธาตุบุรมย์ [คลิกดูบทคัดย่อ]
รายงานการพัฒนาชุดกิจ
กรรมการเรียนรู้เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ เรื่อง ร่างกายของ
เรา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยา
ศาสตร์ โดย...นางสาวกานต์ ธิยาภรณ์ พันมุณี
[คลิกดูบทคัดย่อ]
รายงานการพัฒนาชุด
กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ
เสริมสร้างความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์เชิง
วิทยาศาสตร์ เรื่อง ชีวิตกับ
สิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่  4 โดย...นางมาริสา
ศรีหาญ [คลิกดูบทคัดย่อ]
     
หน้า : 1 2 3 4 5 6