ผลของการสร้างและพัฒนา
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ชุดวิถี
ไทบ้านตำนานเมืองบ้านไผ่
่สาระการเรียนรู้ภาษาไทยที่มี
ีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และความพึงพอใจ ของนัก
เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม
โดย...นางบงกช  วิลาศรี   
[คลิกดูบทคัดย่อ]
รายงานการวิจัยการพัฒนา
รูปแบบการเรียนรู้ผ่านสื่อ
มัลติมีเดียตามแนวคิดทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์ ที่เสริม
สร้างกระบวนการคิด
วิเคราะห์ วิชาภาษาไทย
โดย...นางบงกช  วิลาศรี   
[คลิกดูบทคัดย่อ]
ุชุดแบบฝึกทักษะคอมพิวเตอร์
การใช้งานโปรแกรม
Microsoft word 2010
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดย
นายชินกรณ์ หงษ์สนิท
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย
อำเภอเปือยน้อย จังหวัด
ขอนแก่น
[คลิกดูผลงาน]
บทความ : ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ (Professional Learning Community :
PLC) โดย...ดร. ธีรพงษ์
แสงสิทธิ์ [คลิกดูบทความ]
การระดมทุนทางสังคมเพื่อ
พัฒนาการศึกษาโดยใช้ PHAPOD Model ของ
โรงเรียนบ้านผาพอด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
เลย เขต 1โดย...สุจิตรา 
ไชโยแสง ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านผาพอด
[คลิกดูบทคัดย่อ]
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ การรักษา
ดุลยภาพในร่างกาย ว30242 ชีววิทยา 2 ระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง
ระบบหายใจของสัตว์ไม่
มีกระดูกสันหลัง โดย...
นางสาววิชุดา แสงอาวุธ
[คลิกดูบทคัดย่อ]
รายงานการพัฒนาชุดกิจ
กรรมการเรียนรู้การฝึกหัด
นาฏศิลป์ไทย รายวิชานาฏ
ศิลป์รหัสวิชา ศ 23103 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนภูเวียง
วิทยาคม โดย...ว่าที่ร้อยตรี
หญิงสุธิดา  ทองยา
[คลิกดูบทคัดย่อ]
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ เรื่อง เซลล์ไฟฟ้า
เคมี ของนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ 6โดย..นางสาว
อุทัยวรรณ  สอนเจริญ
[คลิกดูบทคัดย่อ]
การพัฒนากิจกรรมแนะแนว
เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต
ด้านการแก้ปัญหาของนัก
เรียน ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น โดย..ศน..จีรัฐติกุล
ดอนวิจารณ์ขจร
[คลิกดูบทคัดย่อ]
 การพัฒนาทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษระดัชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่
โดยใช้เกม
ไวยากรณ์
บประโยคของ
นักเรียน โดย...
นายอดุลย์  อุดมบัว
[คลิกดูบทคัดย่อ]
[คลิกดู abstract]
รายงานการพัฒนาการจัด
การเรียนรู้โดยใช้แบบฝึก
เสริมทักษะการอ่านจับใจ
ความสำคัญ รายวิชาภาษา
ไทย รหัสวิชา ท ๒๒๑๐๔
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย สำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
โดย...นางสุกัญญา
อุดมโภชน์ [คลิกดูบทคัดย่อ]
รายงานผลการพัฒนาชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชา
ชีววิทยา เรื่อง โครงสร้างและ
หน้าที่ของพืชดอกของนัก
เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โดย...นางสาววราภรณ์ 
หล้าหาร [คลิกดูบทคัดย่อ]
แบบฝึกทักษะการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อ
สาร เรื่อง Vocabulary
Building Through
Domains สำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
เล่ม1 โดย...นางสาวชนัญ
ชิดา ทองหนองกอย
[คลิกดูแบบฝึกทักษะ]
รายงานผลการจัดการเรียน
รู้ด้วยชุดสื่อประสม โดยใช้ กระบวนการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ (5Es) ราย
วิชา  ว30225  เคมี 5  ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  6 หน่วย
เคมีอินทรีย์  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดย...
นายภูวนาท  นิสัยตรง
[คลิกดูบทคัดย่อ]
     
หน้า : 1 2 3 4 5 6 7